Sistem Analisis PRN Sarawak 2021
Senarai Pencalonan : Calon PBDSB
Bil. DUN Nama Calon Parti
1 N.01 OPAR SAINI ANAK KAKONG PBDSB
2 N.31 BUKIT BEGUNAN ENTUSA ANAK IMAM PBDSB
3 N.49 NGEMAH LEO ANAK BUNSU PBDSB
4 N.52 DUDONG JULIUS ENCHANA ANAK JASPHER ANCHO PBDSB
5 N.61 PELAGUS MOSES ANAK RIPAI PBDSB
6 N.62 KATIBAS SAI AK MALAKA PBDSB
7 N.63 BUKIT GORAM ROBERT SAWENG PBDSB
8 N.66 MURUM KENNETH ADAN SILEK PBDSB
9 N.70 SAMALAJU BABA ANAK EMPERAN PBDSB
10 N.75 SENADIN BOBBY ANAK WILLIAM PBDSB
11 N.76 MARUDI SAWING ANAK KEDIT PBDSB